Dette betyr pensjonsordene:

Pensjon på 1-2-3

Pensjon kan være vanskelig å forstå, og mange bruker vanskelige begreper når man snakker om pensjon. Her er lista for deg som synes pensjon er vanskelig, og som ønsker en enkel forklaring på begrepene som brukes.

AFP – Avtalefestet pensjon: Man skiller mellom AFP i privat og i offentlig sektor. I privat sektor er AFP en livsvarig pensjonsordning du kan ta ut fra du fyller 62 år så lenge man oppfyller kravene som stilles. I offentlig sektor er AFP er førtidspensjonsordning, som forutsetter at du går av med pensjon helt eller delvis før du fyller 67 år.

Aksjefond: Et verdipapirfond hvor minimum 80% av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet

Alderspensjon: Den pensjonen du får utbetalt når du blir pensjonist. Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjon og/eller egen pensjonsordning. 

Avkastningsrisiko/investeringsrisiko: Muligheten for at pengene som er investert, synker eller øker i verdi

Barnepensjon: En utbetaling som barn får dersom forsørger dør. En slik utbetaling kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller annen forsikringsavtale.

Delingstall: Tall som brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon for personer som er født i 1954 eller senere. Når du starter uttak av pensjon, vil delingstallet i hovedsak forespeile forventet gjenstående levealder for ditt årskull. Det vil si at pensjonspotten deles på delingstallet, og deretter regnes årlig utbetalt beløp ut. 

Delpensjon: Utbetaling av en del av pensjonen på grunn av delvis uførhet eller delvis uttak av alderspensjon

Egen pensjonskonto (EPK): Konto der pensjonskapital fra innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgivere og pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere er samlet. En måte for å gjøre samlet pensjon mer oversiktlig.

Etterlattepensjon: Pensjon som utbetales dersom ektefelle/registrert partner eller forsørger dør. En slik utbetaling kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller annen forsikringsavtale.

Folketrygden: Offentlig trygdeordning for personer som bor eller jobber i Norge, eller som tidligere har bodd eller jobbet i Norge.

Folketrygdens grunnbeløp (G): Beløp som benyttes ved beregning av folketrygdens pensjoner og andre rettigheter, og som blir justert hvert år. I 2022 er G = kr 106 399.

Fripolise: Bevis for en pensjonsrettighet fra en ytelsespensjonsordning som du får når du slutter i en bedrift eller når arbeidsgiver avvikler eller endrer ordningen

Individuell pensjonsavtale (IPA): Ordning for individuell pensjonssparing som ble avviklet i 2006. Da kunne man investere 40.000 kroner i året i denne type pensjonssparing med rett til inntektsfradrag. Denne ordningen ble erstattet med individuell pensjonssparing (IPS). 

Individuell pensjonssparing (IPS): Ordning for egen pensjonssparing som er underlagt bestemte regler, og som gir skattefordel. 

Innskuddspensjon: Tjenestepensjonsordning der arbeidsgiver sparer en fastsatt prosent av ansattes lønn til alderspensjon.

Investeringsvalg: Beslutning om hvordan sparemidler skal plasseres

Investeringsprofil: Sammensetningen av aksjer, obligasjoner og/eller rentepapirer i en investeringsportefølje, etter ønsket grad av risiko. Har man en innskuddsordning, kan man i de fleste tilfeller velge mellom forskjellige spareprofiler. Har man en profil med høy aksjeandel, har sparingen høyere risiko, men også forventet høyere gevinst. Hvilken spareprofil som passer for hver enkelt, bestemmes av ulike faktorer som alder, ønsket mål for sparingen og risikovilje. 

Minste pensjonsnivå: Minste nivå på alderspensjon fra folketrygden etter gamle opptjeningsregler. Dette ble kalt tidligere minstepensjon.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP): Tjenestepensjon som bedrifter er pålagt å ha, og som oppfyller lovbestemte minstekrav. OTP er den pensjonssparingen en arbeidsgiver i privat sektor må tilby sine ansatte. Det skal betales inn minst 2% av den ansattes lønn fra første tjente krone, fra den ansatte er 13 år. Det er arbeidsgiver som dekker alle kostnader ved pensjonsavtalen for sine ansatte. Må være ytelses-, innskudds- eller hybridpensjon.

Pensjonsbeholdning: Opptjente pensjonsrettigheter i folketrygden fra pensjonsgivende inntekt og annet som gir rett til alderspensjon i form av inntektspensjon. Omfatter personer som er født i 1954 eller senere.

Pensjonsgivende inntekt: Lønn som gir opptjening av pensjon

Pensjonskapitalbevis: Pensjonsrettighet fra en innskuddsordning som du tidligere har vært medlem i.

Pensjonsordning: Pensjonsavtale kjøpt av en bedrift på vegne av medarbeiderne. Omfatter alderspensjon og eventuelt etterlattepensjon, barnepensjon og/eller uførepensjon.

Restpensjon: Pensjon som spares til senere når alderspensjon fra folketrygden tas ut gradert

Uførepensjon: Uførepensjon er en månedlig utbetaling du får når du blir mer enn 50% arbeidsufør.

 

Kilde: Finans Norge (hentet 10.03.2022)