Bærekraft og samfunn

Vi i Selbu Sparebank er svært opptatt av hvordan virksomheten vår påvirker mennesker, miljø og samfunnet rundt oss. Med bakgrunn i dette er bærekraft et hensyn vi tar i alt vi gjør.

Vårt samfunnsansvar

Helt fra begynnelsen har bankens formål vært å ta del i samfunnsutviklingen som en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør

På lik linje med andre næringer, har banken et ansvar for å unngå å medvirke til miljøødeleggelser, korrupsjon eller brudd på grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter. For banken handler samfunnsansvar særlig om å ivareta disse hensynene i investeringer og lån. Tillit fra omverdenen og godt omdømme er viktig for banken. Bankens interessenter har forventninger til at banken utøver sin rolle som en ansvarlig samfunnsaktør. 

Bankens retningslinjer for bærekraftig virksomhet og samfunnsansvar omhandler hvordan virksomheten påvirker mennesker, samfunn og miljø. Det å skape verdier og være lønnsom er en del av bankens samfunnsrolle, og banken vil på denne måten bidra til vekst og utvikling i samfunnet. Det er ikke likegyldig hvordan banken tjener sine penger, valg av produkter og tjenester skal ikke gå på bekostning av mennesker, etikk eller miljø. Banken skal ha høy etisk bevissthet, og bankens etiske retningslinjer skal være kjent for alle ansatte.

 

Hva er egentlig bærekraft?

Bærekraft handler om å leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten at vi ødelegger for at fremtidige generasjoner skal få dekket sine behov.

Bærekraft deles inn i tre områder som alle må tas i betraktning for at noe skal være bærekraftig. Områdene er miljø, økonomi og sosiale forhold.

 

Bærekraft i lokalbanken

Bærekraft er et viktig fokusområde for oss som LOKALBANK. Det lokale er spesielt viktig, men vi tenker også nasjonalt og globalt.

Vi følger bærekraftsmålene til FN og har plukket ut tre av målene som vi har ekstra fokus på. Disse tre målene er nummer 5,11 og 13.  For å kunne jobbe med disse målene er samarbeid viktig. FN sitt bærekraftsmål nummer 17 ligger dermed som en grunnstein for å kunne nå de øvrige målene.

Policy for bærekraft og samfunnsansvar er besluttet i styret i Selbu Sparebank.

Vi fokuserer på følgende bærekraftsmål:

5 - Likestilling mellom kjønnene

Banken skal være en inkluderende og attraktiv arbeidsplass for medarbeidere i alle aldersgrupper og livsfaser. Banken jobber for en jevn kjønnsfordeling i styret, ledergrupper og blant medarbeiderne

11 - Bærekraftige byer og samfunn

Banken skal gjennom sitt engasjement utvikle lokalsamfunnet. Dette skal gjøres gjennom tilgang til risikokapital, kompetanseoverføring, sponsorater og utdeling av gaver.

13 - Stoppe klimaendringene

Banken vil gjennom kredittrådgivning påvirke kunder til å redusere utslipp, samt bidra til økt fokus og kunnskap på området gjennom lokale engasjement.

Gaveinstituttet

Selbu Sparebank er en stolt støttespiller for lokalsamfunnet. Sammen ønsker vi å bidra til økt aktivitet og engasjement lokalt i Selbu, Tydal, Stjørdal, Malvik og Trondheim. Hvert år deles en del av bankens overskudd ut til allmennyttige formål i lokalsamfunnet.

Har du spørsmål knyttet til bankens bærekraftsarbeid?

Ta gjerne kontakt med bankens bærekraftsansvarlig Terje Wandsvik.

Prinsipper, forpliktelser og medlemsskap

Grønnvaskingsplakaten

Selbu Sparebank signerte grønnvaskingsplakaten i mai 2023. Ved å signere grønnvaskingsplakaten har vi signert på at vi ikke skal drive villedende markedsføring knyttet til promotering av tjenester og produkter som grønne, uten å ha tilstrekkelig grunnlag for det.

Miljøfyrtårn

Vi i Selbu Sparebank ble i oktober 2021 Miljøfyrtårn-sertifisert. En del av ansvaret vårt som en miljøfyrtårnsertifisert bedrift er at vi tar et bevisst miljøansvar og gjør interne tiltak.

Hvorfor skal din bedrift bry seg om bærekraft?

Vi har lansert "Ansattes drømmebank"

Gavetildeling fire ganger i året

Enklere å velge bærekraftig sparing