Driftskreditt landbruk

Gir deg god likviditet i perioder med varierende inntekter

Hva er driftskreditt?

Driftskredittsordningen ble etablert i 1967 og er et resultat av Overenskomst av 16. juni 1967 mellom Landbrukets Sentralforbund, Den Norske Bankforening og Sparebankforeningen i Norge.

Ordningen gir bønder med varelevering; melk, kjøtt, korn mm mulighet til å få driftskreditt der banken har garanti for oppgjør i hht ordningen.

Du kan få inntil 40 % av gårdens totale landbruksoppgjør i driftskreditt.

Kostnaden med driftskreditten er rente av benyttet beløp. Benyttes den ikke, betaler du heller ikke renter.