Egenkapitalbevis

Hva er egenkapitalbevis?


Et egenkapitalbevis er en eierandel i lokalbanken. Veldig forenklet kan vi kalle et egenkapitalbevis for en "sparebank-aksje".  

Egenkapitalbevis ble introdusert på slutten av 1980-tallet som et egenkapitalinstrument for sparebanker. Egenkapitalbeviset er utbytteberettiget og har historisk gitt en høy direkteavkastning. Snittet for de unoterte egen­kapitalbevisene ligger på ca. 4-7 % årlig. Eiere av egenkapitalbevis er beskyttet av sparebankens fond og gavefondet i den aktuelle banken. Disse vil ta even­tuelle tap før egenkapitalbeviseierne, og investeringen er derfor tryggere enn ordinære aksjer.

Egenkapitalbeviseiernes innflytelse

  • Egenkapitalbeviseierne velger 20-40 % av generalforsamlingens representanter.
  • Generalforsamlingen er normalt dominert av lokale krefter, dette gjelder også egenkapitalbeviseiernes representanter.
  • Eierandeler utover 10 % av samlet egenkapital per investor må godkjennes av Finanstilsynet.  

 

Informasjons- og valgmøter

Innkalling til møter og referat publiseres på denne siden.

Alle EK-beviseiere som har takket JA til elektronisk kommunikasjon, vil få innkalling til generalforsamling / valgmøte i VPS Investortjenester. Det vil da komme et varsel som epost om dette, og du må logge inn på tjenesten. Dette kan du gjøre i din Nettbank. For kunder i Selbu Sparebank finner du innlogging under "Min oversikt".

Oversikt over eiermøter finner du lenger ned på siden her.

Beskatning

  • Regelverket for skattlegging av egenkapitalbevis er likt som for aksjer. Det innebærer at det utbytte norske investorer mottar på egenkapitalbevisene beskattes med 27 prosent fratrukket et skjermingsfradrag.
  • Skattereglene er også like når det gjelder salg. Gevinst som oppnås ved salg av egenkapitalbevis er skattepliktig inntekt. Tap er fradragsberettiget.
  • Egenkapitalbevisene formuesbeskattes som aksjer og den ligningsmessige verdien av egenkapitalbevisene utgjør 100 prosent av markedsverdien.
  • Fritaksmodellen: Investeringer i egenkapitalbevis gjennom aksjeselskaper havner inn under fritaksmodellen. Fritaksmodellen innebærer i hovedsak at et aksjeselskaps opptjente inntekter fra eierandeler i andre selskaper er skattefrie. Dette innebærer at et aksjeselskap som aksjonær er fritatt for beskatning av utbytte og gevinst på egenkapitalbevis og aksjer. Av ellers skattefrie inntekter kommer imidlertid 3 % til beskatning som ordinær skattepliktig inntekt. For mer informasjon se skatteetaten.no 

Viktig informasjon

Markedet og betingelser endres over tid, og informasjonen er derfor ikke bindende. Selbu Sparebank påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap/kostnader som måtte oppstå ved investering i ovennevnte produkt. Historisk avkastning vil ikke være noen garanti for fremtidig avkastning.

Kjøp av egenkapitalbevis i Selbu Sparebank

Egenkapitalbevis i Selbu Sparebank er ikke børnoterte på Oslo Børs. Egenkapitalbevis i Selbu Sparebank er VPS-registrerte. Du må dermed ha en VPS-konto for å kunne kjøpe og selge egenkapitalbevis i banken.

Utbytte for 2022

Generalforsamlingen ga i møte den 20.03.2023 styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på inntil kroner 11,50 per egenkapitalbevis. 

Kjøp og salg

Egenkapitalbevis som er utstedt av Selbu Sparebank er omsettelige på lik linje med aksjer og andre verdipapirer.

Norne Securities tilrettelegger kjøp og salg av våre egenkapitalbevis i annenhåndsmarkedet.

Ønsker du å kjøpe eller selge egenkapitalbevis i annenhåndsmarkedet kan du fylle ut skjemaet nedenfor, og sende det til egenkapitalbevis@norne.no

Når kjøpsinteresse matches med salgsinteresse, gjennomfører Norne Securities handel, og utarbeider sluttseddel (kvittering) til partene.

Kurtasje til Norne Securities: 0,3 % pr handel for kjøper og selger (minimumskurtasjen er satt til 350 kroner).

Skjema for å kjøpe eller selge egenkapitalbevis.

Eiermøter

Eiermøte 13. mars 2023
Informasjonsmøte 14. desember 2022
Eiermøte 7. mars 2022
Eiermøte 4. mars 2021

Våre eiere

Våre egenkapitalbevis-eiere
Eierandel
10,73 % JØRGENSEN KJELL
10,00 % LANGSETH B AS
10,00 % SELBU ENERGIVERK AS
5,00 % GUDVANG EIENDOM AS
5,00 % PETORS AS
3,75 % LANGSETH HALDO ARNT
2,50 % OPPHAUG PER
2,38 % SELBYGGEN AS
1,90 % SØRENSEN HANS OLAV
1,80 % STUGUDAL EIENDOM AS
 1,25 % TRØITE ARNSTEIN
1,25 % LIGNA AS
1,25 % VELVE PER IVAR
1,25 % VERA HOLDING AS
1,20 % SEIM KARIN JULIE FJELLHAMMER
1,20 % ENDRESEN ØYALF
1,18 % UNSGÅRD HÅVAR
1,17 % KIKANO AS
1,00 % SLETNER TORGER
0,65 % FLØNES SOLFRID
64,46 % SUM 20 STØRSTE  
35,54 % SUM ØVRIGE EIERE  
 100 % TOTALT  

   
Totalt antall egenkapitalbevis (pålydende kr 100): 400.000