En bank med solid erfaring og ekspertise innen landbruksnæringen

Landbruket har vært en integrert del av Norges økonomi og kultur i århundrer. Jordbruk er en svært viktig del av distriktsnæringen, og til tross for tøffe og utfordrende tider har norske bønder klart å opprettholde en bærekraftig landbruksnæring.

 

Den norske landbruksnæringen

Det er ikke tvil om at landbruket spiller en betydelig rolle for nasjonaløkonomien vår, men sektoren er også viktig for en rekke andre samfunnsområder. Blant annet sysselsetter landbruket rundt 2% av den totale norske arbeidskraften, og bidrar til matsikkerhet, bygdeutvikling og miljøvern. For å nevne noe.

Likevel opplever stadig flere norske bønder i dag å stå overfor en rekke utfordringer i dagens samfunn. Det inkluderer både press fra jordvernpolitikken, klimaendringer, høye produksjonskostnader og økende konkurranse fra importerte matvarer. Den økende importen av billige matvarer gjør det utfordrende for norske bønder å konkurrere i markedet på grunn av høyere produksjonskostnader.

Derfor er det i dag, kanskje mer enn noen gang tidligere, svært viktig for den norske bonden å ha en god økonomisk støttespiller i ryggen. Det er her Selbu Sparebank kommer inn i bildet for deg som driver landbruk i bankens markedsområde. 

 

Jordbruk - et viktig næringsområde

I Trøndelag står landbruket sterkt.

- Landbruk er en viktig primærnæring for samfunnet vårt, og ikke minst er det sentralt for verdiskapningen i lokalområdet. Det opplyser Silje Nykkelmo Kvål, hun er landbruksrådgiver innen bedriftsmarkedet i Selbu Sparebank.

Artikkelen fortsetter under bildet

BILDE: Silje Nykkelmo Kvål, landbruksrådgiver i Selbu Sparebank

- Store arealer blir forvaltet til jordbruk og skogbruk her. Og de fleste som bor i de områdene hvor vi opererer har en eller annen tilknytning til landbruket, fortsetter hun. Av all verdiskaping i lokalmarkedet er ca 60 % fra landbruk og landbruksrelatert næring. 

 

Ekspertise og solid erfaring innen landbruksnæringen

Som kunde hos Selbu Sparebank er du som bonde i trygge hender. Banken har god kjennskap til nærmiljøet og det lokale landbruket. De fleste rådgiverne er bosatt i lokalområdet og driver selv med landbruk. Det betyr at de også vet hva det innebærer å drive med landbruk.

- På denne måten kan vi fungere som gode sparringspartnere for kundene våre. Det er en stor fordel, eksempelvis når kunder vurderer å endre eller justere på gårdsdriften sin, forteller Silje. I tillegg har banken et svært godt samarbeid med ulike fageksperter i området rundt. Slik som blant annet regnskapsførere og advokater. Dette samarbeidet gjør det mulig å sette sammen ekstremt gode lag rundt den enkelte landbrukskunden.

Den lokale jordbruksnæringen har fulgt banken tett gjennom alle år. Helt siden oppstart i 1865 har Selbu Sparebank jobbet tett sammen med lokale bønder, et forhold som alltid har fungert veldig godt.

- Landbruk er et stort satsningsområde for oss som bank, og landbruksbedriftene er derfor en viktig kundegruppe for oss, understreker landbruksrådgiveren. 

Ifølge Nykkelmo Kvål, har Selbu Sparebank bred erfaring med landbruksnæringen da de gjennom årenes løp har jobbet med en rekke ulike type virksomheter innen næringen. Dette gjelder alt fra små privateide gårdsdrifter - til industrielle virksomheter som driver storproduksjon.

- Vi ser på det som vårt samfunnsansvar å samarbeide tett med bøndene i lokalområdet vårt, og bidra til å løfte næringen. Alle type landbruksbedrifter, uavhengig av virksomhetsstørrelse, er velkomne som kunder hos oss, utdyper Silje. 

 

Utfordrende tider og en næring i endring

Silje Nykkelmo Kvål legger ikke skjul på at det er krevende tider for mange gårdbrukere om dagen.

- Naturligvis blir også bøndene i lokalområdet vårt rammet av de samme kostnadsøkningene som resten av landets virksomheter gjør. Spesielt gjelder dette de gårdsdriftene som har gjort store investeringer den siste tiden.

- Desto viktigere er det at vi har et såpass nært og tett forhold til kundene våre. Det gjør at kundene våre aldri er redde for å ta kontakt dersom det skulle dukke opp utfordringer eller problemer innad i virksomhetene deres. Men sånn sett er vi heldige her, fordi den generelle holdningen i landbrukssamfunnet vårt er preget av optimisme. Slik har det vært de siste ti årene, forteller hun.

Artikkelen fortsetter under bildet

FOTO: Silje Nykkelmo Kvål, landbruksrådgiver i Selbu Sparebank

Videre forteller Silje Nykkelmo Kvål at de har sett en rekke nyinvesteringer og nydyrkinger innen jordbruket i løpet av den siste tiden og som et resultat av de generasjonsskiftene som har vært. De yngre bøndene har bygget opp et veldig godt arbeidsmiljø hvor bøndene trives. Noe som påvirker hvordan hele landbrukssamfunnet fungerer i dag. Her står blant annet samarbeid og deling av kunnskap sterkt. Og det bidrar naturligvis til rekruttering og gjør at flere folk i området ønsker og tør å satse på lokalt landbruk.

- Det gode miljøet som preger den lokale næringen vår, viser at det faktisk er mulig å drive med landbruk - til tross for de krevende tidene vi står i, forteller hun. 

 

Noen av våre landbruksprodukter

Lån og rådgivningsprodukter
Selbu Sparebank kan tilby deg som landbruksbedrift gode og trygge lån ut fra de behovene du og din gårdsdrift har. De to vanligste produktene på kredittsiden er  ordinære næringslån og driftskreditt (som tar hensyn til svingninger i bedriftens likviditet).

- En interessant tendens vi ser nå, er økt attraktivitet og etterspørsel etter det som kalles “grønne lån”. Dette kan gis på blant annet energieffektiviseringstiltak, som blir mer og mer populært blant landbrukskundene våre, opplyser Nykkelmo Kvål.

Objektfinansieringen i lokalbanken foregår gjennom tett og godt samarbeid med Brage Finans som tilbyr landbruksnæringa en rekke ulike typer leasingavtaler. Her kan de også blant annet få salgspantlån på traktor og næringsbil.

 

Forsikring
På forsikringssiden har Selbu Sparebank også en rekke gode tilbud som er tilpasset gårdbrukeren. Banken kan tilby alt av forsikringer du som bonde måtte trenge. Kombinasjonsforsirkringen er en smart pakke for de fleste med gårdsdrift, den  dekker både ting (slik som maskiner og bygg), dyr og mennesker.

- Hos oss jobber faste og kompetente forsikringsrådgivere spesifikt ut mot bøndene i lokalområdet vårt. Deres hovedformål er å sørge for trygghet for både bonden og familien, sier Silje Nykkelmo Kvål. Hun forteller videre at forsikringspakkene i banken alltid tilpasses etter grundig dialog med kunden. - I denne prosessen avdekkes det i første runde hva kunden ønsker å få dekket av risiko (behov), så diskuteres det hva som bør forsikres, forklarer hun.

Gjennom et godt samarbeid med Frende Forsikring kan Selbu Sparebank operere med konkurransedyktige vilkår og levere svært gode dekninger. Det vil si at du som kunde får raske og gode skadeoppgjør dersom et uhell først skulle være ute.

Les mer om forsikring til landbruk

Personforsikring er en forsikring som ofte blir nedprioritert. Ikke glem at landbruksnæringen er en av bransjene med høyest skaderisiko. Derfor er det svært viktig å huske på å forsikre deg selv som bonde (liv og helse), familien og andre som jobber på gården. Slik at du, eksempelvis, er sikret ved bortfall av inntektsevne. 

- Mange bønder tar opp store lån og investeringer for å drive med landbruk. Da er det utrolig viktig for oss som bank å ta ansvar underveis og rådføre bonden til å sikre seg selv dersom han/hun skulle være uheldig, avslutter landbruksrådgiveren.

 

Visste du dette om norsk landbruk..?

(Hentet fra Statistisk sentralbyrå)

  • Per 2022 ble 5,3% av Norges areal brukt til jordbruk, med 37 682 registrerte gårdsbruk.
  • Den gjennomsnittlige inntekten per jordbruk lå på 236 000 kroner. Dette er faktisk en positiv utvikling fra det vi så ti år tidligere. Den gjennomsnittlige inntekten gikk nemlig opp med hele 53,2%.